หน้าหลัก

เรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกอบการสอน

การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น

การเขียนอ้างอิง APA

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง

การออกแบบวิจัย(เพิ่มเติม)

ส่งงาน(ตั้งชื่อไฟล์ ภาคภูมิ4/1)


การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

เอกสารประกอบการอบรม


เอกสารประกอบการอบรม

IoT Fundamentals

สำหรับครูผู้สอน

Library

Software

สื่อการอบรมหน่วยที่ 1

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 1.2

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 1.3

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 1.4

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 1.5

สื่อการอบรมหน่วยที่ 2

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 2.1

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 2.2

สื่อการอบรมหน่วยที่ 3

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 3.1

สื่อการอบรมหน่วยที่ 4

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 4.2

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 4.3

สื่อการอบรมหน่วยที่ 5

โปรแกรมสำหรับใบงานที่ 5.1

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษษ 2566